A+ A A-

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO

Termín podania prihlášky: do 9.8.2019

Termín prijímacieho konania: 21.8.2019

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 10


Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

elektroenergetika

elektrotechnológie a materiály

riadenie procesov

silnoprúdová elektrotechnika

telekomunikácie
teoretická elektrotechnika

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE

2. Kolo prijímacieho konania 2019/2020 pre doktorandské štúdium (*.pdf)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacieho konania: Plánovaný počet prijatých uchádzačov:
do 12. 8. 2019 19.8.2019 100

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Z dôvodu konania promócií

 v dňoch 

18.6.2018 a 19. 6 .2019

 

úradné hodiny 

na Referáte pre vzdelávanie

z r u š e n é 

Úradné hodiny kontrola štúdia 1. stupeň 13.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Oznam (*.pdf)

Vás pozýva na voľby do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline. Voľby sa uskutočnia dňa 06.05. 2019 (pondelok)v čase 08:00-12:00.

 

v miestnosti BD-121

(ŽU v Žiline, FEIT, Žilina)

 

v miestnosti AB 117

(ŽU v Žiline, FEIT-IAS, Liptovský Mikuláš)

 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (*.doc)

Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019.

Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00.

Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)

 

Stránka 1 z 24
(c) 2019, FEIT