A+ A A-

Habilitácia – Ing. Daniel Korenčiak, PhD.

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 13. februára 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná prednáška Ing. Daniela Korenčiaka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA na tému „Priemyselné distribuované meracie systémy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Analýza stavu transformátorov vybranými metódami a systémami“

(c) 2019, FEIT